ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΑΡΘΡΟ 1.  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών». Η Ένωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί την συντομογραφία «Ένωση Αποφοίτων Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Ο.Π.Α.» και στην Αγγλική γλώσσα τον τίτλο «A.U.E.B. Alumni Association of Banking & Finance».

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ
Η Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα και επί της οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΜΒΛΗΜΑ
Έμβλημα της Ένωσης αποτελούν τα φτερά του Θεού Ερμή, ο οποίος κατά την αρχαιότητα ήταν ο προστάτης των γραμμάτων και των αριθμών, των μέτρων και των σταθμών. Η επιλογή των φτερών είναι τέτοια ώστε να υπάρχει και η διασύνδεση με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο λογότυπο του οποίου εμφανίζεται ο Θεός Ερμής.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΣ
Οι σκοποί του Σωματείου είναι επιστημονικού, πνευματικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και ιδίως:
• Η διάδοση της φήμης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καθώς και η συνεχής συμβολή στην αναβάθμιση του επιπέδου του.
• Η γενικότερη προβολή των μελών του σε επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα.
• Η εξασφάλιση της καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών του.
• Η συνεχής επικοινωνία με τον κόσμο της οικονομίας, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς.
• Η ενασχόληση με ακαδημαϊκά, διοικητικά και άλλα ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία και στην αντικειμενική αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
• Η διοργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού, πολιτιστικού, φιλανθρωπικού, οικολογικού κ.λ.π. περιεχομένου, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και επαφή των μελών με τα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά θέματα, τις τάσεις και τις προτεινόμενες λύσεις.
• Η καλλιέργεια της μόνιμης και διαρκούς επαφής των μελών του με τον Πανεπιστημιακό χώρο και κυρίως με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση τους για τις εκάστοτε εξελίξεις στο χώρο της πρακτικής και της θεωρίας που αφορούν στην Χρηματοοικονομική & Τραπεζική.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ένωση μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη της, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες ή σωματεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να εκδίδει περιοδικά και κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις με τη μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνη ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΛΗ
Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και δόκιμα. Α. Τακτικά μέλη Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Για να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ., καθώς και να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια χρηματική εισφορά. Β. Επίτιμα μέλη Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι για οποιοδήποτε λόγο συμπαραστάθηκαν στο έργο της Ένωσης, άτομα που διακρίθηκαν στον ευρύτερο κοινωνικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο και γενικά τα πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν διακεκριμένες ή εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση και υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης. Τα μέλη αυτά είναι καθαρά τιμητικού χαρακτήρα και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο και να εκφέρουν απόψεις τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλουν ετήσια εισφορά ούτε δικαίωμα εγγραφής. Για την ανακήρυξη κάποιου σε επίτιμο μέλος απαιτείται ομοφωνία του Δ.Σ. ή πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως. Γ. Δόκιμα μέλη Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν οι φοιτητές που παρακολουθούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Για να γίνει κάποιος δόκιμο μέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. καθώς και να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη υποχρεούνται:
• Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της Ένωσης.
• Να εργάζονται δραστήρια και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και τις ομάδες εργασίας.
• Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
• Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση – εξαιρούνται τα επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς ενήμερα έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους στις Γενικές Συνελεύσεις.
2. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα, εφ’ όσον είναι ταμειακώς ενήμερα, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες της Ένωσης.
3. Τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο Δ.Σ. της Ένωσης τα θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον 5 ημέρες ενωρίτερα.
4. Τα δόκιμα και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν όμως το δικαίωμα να εκφράζουν, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους και να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους. 6. Τα τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από την Ένωση με μονομερή υποβολή γραπτής δήλωσης βουλήσεως τους προς το Δ.Σ. Μπορούν να επανεγγραφούν αν το εγκρίνει το Δ.Σ., ύστερα από γραπτή τους αίτηση προς αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Κάθε μέλος που δεν εκπληρώνει τις προς την Ένωση οικονομικές υποχρεώσεις του, που η δραστηριότητα του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς της Ένωσης, που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των Οργάνων Διοίκησης της Ένωσης, μπορεί να υποβληθεί στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις:
I. Γραπτή επίπληξη
II. Προσωρινή διαγραφή
III. Οριστική διαγραφή Η γραπτή επίπληξη επιβάλλεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., η προσωρινή και η οριστική διαγραφή με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. σε γραπτή απολογία μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα κλήσεως του. Αν δεν υποβληθεί απολογία, το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτήν. Η διαγραφή προτείνεται από το Δ.Σ., ή από το 10% τουλάχιστον των τακτικών μελών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους:
1. Οι τακτικοί είναι:
• Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και
• Το δικαίωμα εγγραφής των μελών,
2. Οι έκτακτοι πόροι είναι:
• Οι έκτακτες εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
• Τα έσοδα από δραστηριότητες (εισπράξεις από πολιτιστικές, φιλανθρωπικές, καλλιτεχνικές ή από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ένωσης). • Δωρεές και χορηγίες. • Τόκοι καταθέσεων.
• Κάθε άλλη νόμιμη αύξηση της περιουσίας της. Το ύψος των τακτικών συνδρομών των μελών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. στο πλαίσιο του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού. Έκτακτες συνδρομές αποφασίζονται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση του ταμία όταν το ύψος του αποθεματικού μειωθεί σε επίπεδο μικρότερο των πάγιων λειτουργικών εξόδων τριών μηνών, καθώς και όταν προκύπτουν έκτακτες δαπάνες για συγκεκριμένη έκτακτη δραστηριότητα της Ένωσης. Οι έκτακτες εισφορές αποτελούν ηθική και όχι οικονομική υποχρέωση των μελών.

ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τα όργανα της ένωσης είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
Η Γ.Σ. των μελών που συγκροτείται από ταμειακώς ενήμερα μέλη είναι το κυρίαρχο όργανο της Ένωσης. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα της Ένωσης. Ειδικότερα:
• Κρίνει τον απολογισμό δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.
• Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών.
• Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.
• Εγκρίνει την διαγραφή ή αποβολή των μελών.
• Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισμού.
• Εποπτεύει των εργασιών και των δράσεων του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Ανακαλεί ή παύει το Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο.
• Προκηρύσσει και διενεργεί τις αρχαιρεσίες της Ένωσης.
• Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.
• Αποφασίζει για την διάλυση της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κάθε χρόνο συγκαλείται μια τακτική Γ.Σ. από το Δ.Σ. μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι προσκλήσεις πρέπει να προσδιορίζουν οπωσδήποτε τόπο, χρόνο, ημερομηνία και ώρα, τα θέματα για συζήτηση και να ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να στέλνεται στα μέλη 20 μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και να αναγγέλλεται σε τουλάχιστον μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας. Στις Γ.Σ. δικαιούνται συμμετοχής όλα τα τακτικά ταμειακώς ενήμερα μέλη της Ένωσης. Οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο εάν το Δ.Σ. αδρανεί ή αρνηθεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση κατά παράβαση του Καταστατικού. Μέλη της Ένωσης μπορούν να εκπροσωπούν στη Γ.Σ. άλλα μέλη τα οποία κατοικούν σε απόσταση 100 τουλάχιστον χιλιομέτρων μακριά από την έδρα της Ένωσης ή κωλύονται να παραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση. Κανένα μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο άλλα μέλη. Η εντολή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατεθεί στο Δ.Σ. δύο τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το ½ συν 1 των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση μετά από ακριβώς 7 (επτά) ημέρες και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων ταμειακώς ενήμερων μελών, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία από τον νόμο. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από το Σώμα. Η εκλογή Προεδρείου είναι το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. όταν υπάρχει απαρτία, λαμβάνονται με ανάταση και καταμέτρηση των χεριών με πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση ένστασης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για προσωπικού χαρακτήρα θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για τροποποίηση Καταστατικού και διάλυση της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία του ½ συν 1 των ταμειακώς ενήμερων μελών και πλειοψηφία ? των παρόντων τακτικών ταμειακώς ενήμερων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα της Ένωσης με απόφαση του Δ.Σ., όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. το 1/5 των τακτικών ταμειακώς ενήμερων μελών, και με θέματα ημερήσιας διάταξης αυστηρά καθορισμένα. Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να καλέσει την συνέλευση μέσα σε 30 το πολύ ημέρες από την υποβολή σε αυτό της αιτήσεως με θέματα ημερήσιας διάταξης τα περιεχόμενα στην αίτηση. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να στέλνεται 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και να αναγγέλλεται σε τουλάχιστον μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Οι αρχαιρεσίες της Ένωσης διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και σε αυτές συμμετέχουν, εφ’ όσον είναι ταμειακώς ενήμερα, όλα τα τακτικά μέλη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με βάση τους επίσημους καταλόγους των τακτικών μελών και τα βιβλία του Ταμείου. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από την Γ.Σ., και προεδρεύει το μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση μέλους της εφορευτικής επιτροπής που παραιτείται ή κωλύεται συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Όσοι από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να είναι υποψήφια πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο Δ.Σ. μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ. Το Δ.Σ. ελέγχει την εκλογιμότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόματα τους στο εκλογικό σώμα με ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων στο Γραφείο της Ένωσης και στην Γραμματεία του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε γενικό ψηφοδέλτιο και τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Καθιερώνεται το δικαίωμα επιλογής με σταυρό προτίμησης έως τριών υποψηφίων. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, για την διευθέτηση του χώρου που θα τοποθετηθούν οι κάλπες, για την διακρίβωση της ταυτότητας και τον έλεγχο του δικαιώματος των εκλογέων να ψηφίσουν, εποπτεύει για να διενεργούνται οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση και ενεργεί τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων. Στο τέλος συντάσσει πρακτικό για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ανακοινώνει το αποτέλεσμα, στο οποίο επισυνάπτεται και ο κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδεται στο νεοεκλεγμένο Δ.Σ. της Ένωσης. Τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι κατά σειρά πρώτοι σε σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφιών γίνεται κλήρωση. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή η οποία ανακοινώνει και τους εκλεγέντες. Το Δ.Σ. που εξελέγη συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 15 ημέρες από την ανακήρυξη των μελών του, η δε θητεία του αρχίζει με την παραλαβή της διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο ασκεί την Διοίκηση της Ένωσης και μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών της. Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του είναι:
• Η σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.
• Η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο καθορισμός της δραστηριότητας της Ένωσης σύμφωνα με αυτές.
• Η ανάληψη μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόμιμης πράξης για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης.
• Η σύνταξη του απολογισμού και του προγράμματος δράσης που υποβάλλονται στην Γ.Σ. για έγκριση.
• Η έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών και η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση της διαγραφής ή αποβολής μελών.
• Η σύσταση, δραστηριοποίηση και ο συντονισμός ομάδων εργασίας και επιτροπών που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες καθώς και η απόφαση για την ανάθεση έργων με αμοιβή για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης.
• Ο διορισμός και η παύση έμμισθου προσωπικού της Ένωσης.
• Η προετοιμασία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων.
• Η τήρηση του αρχείου της Ένωσης και των κατά νόμο απαραίτητων βιβλίων αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Ένωση διοικείται από πενταμελές (5) Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια μετά από αρχαιρεσίες, όπως ορίζεται. Σε περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο Δ.Σ., η θέση αναπληρώνεται κατά σειρά επιτυχίας των επιλαχόντων. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους του σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμεία και τον Έφορο. Για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., μετά την νόμιμη έγκριση του καταστατικού της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση οφείλει να κληθεί από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και παραλαμβάνει από το προκάτοχο Δ.Σ. το αρχείο και όλα τα σχετικά έγγραφα της Ένωσης, με πρωτόκολλο υπογεγραμμένο από το απερχόμενο Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών του συμβουλίου ευρισκομένου σε απαρτία. Σε απαρτία θεωρείται ότι είναι το Δ.Σ. αν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του. Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του προέδρου. Το Δ.Σ. δύναται επίσης να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με γραπτή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, η δε σχετική πρόσκληση πρέπει να γίνει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ., συγκαλείται σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τότε δύναται να συγκαλέσει το Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος. Αν, εκ νέου, τούτο δεν καταστεί δυνατόν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που υπέβαλαν την αίτηση, δύνανται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με το αίτημα της διενέργειας εκλογών. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρία (3) συνεχή συμβούλια θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό. Στο μέλλον και ανάλογα με την αύξηση του πλήθους των τακτικών μελών της Ένωσης και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, είναι δυνατόν τα μέλη του Δ.Σ. να αυξηθούν σε επτά (7), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αύξηση όμως αυτή θα μπορεί να τεθεί σε ισχύ δύο (2) τουλάχιστον χρόνια μετά την λήψη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. θα είναι σε απαρτία αν παρίστανται τέσσερα (4) μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα εκλογής σε αυτό για τρεις φορές κατά μέγιστο. Σε περίπτωση όμως που κάποια από τις θητείες ήταν μικρότερη του ενός έτους, η θητεία αυτή δεν θα υπολογίζεται για τον παρόντα περιορισμό. Ένα μέλος το οποίο έχει ήδη εκλεγεί για τρεις θητείες έχει την δυνατότητα να είναι υποψήφιο ξανά, μόνο αν η υποψηφιότητα του υποστηρίζεται εγγράφως από το 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ένωσης. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνεται το δικαίωμα μόνο μιας επανεκλογής, δηλαδή έχει το δικαίωμα να είναι Πρόεδρος για δύο (2) θητείες το μέγιστο, άσχετα με την διάρκεια των θητειών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει λάβει το χρίσμα του Προέδρου για δύο (2) θητείες έχει δυνατότητα να επανεκλεγεί στην θέση του Προέδρου μόνο αν η εκλογή του στηρίζεται παμψηφεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλα τα μέλη της Ένωσης. Ειδικά για τον διατελέσαντα Πρόεδρο της Ένωσης την εκάστοτε αμέσως προηγούμενη περίοδο, αναγνωρίζεται η σημασία του συμβουλευτικού του ρόλου και η θεσπίζεται η θέση του Past President. Ο Past President κάνει μια ή δύο θητείες, ανάλογα με τις θητείες που κάνει ο τρέχων πρόεδρος, και είναι ο μόνος μη εκλεγόμενος που συμμετέχει στο Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (3). Τα μέλη της εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για το ίδιο χρονικό διάστημα, από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους της σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο της. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της επιτροπής. 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της Εποπτείας και του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Εποπτεύει και ελέγχει κυρίως τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμείου και παρακολουθεί αν αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ένωσης και να ελέγχει το Ταμείο οποτεδήποτε. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης και γι’ αυτό τίθενται στη διάθεση της τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τα βιβλία της διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο της Ένωσης. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Στην έκθεση της Ε.Ε. πρέπει να αναφέρεται ο έλεγχος του ισολογισμού και του απολογισμού του Δ.Σ. 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τετράμηνο και έκτακτα με πρόσκληση του Προέδρου της ή μετά από έγγραφο αίτημα του Ταμία του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφο αίτημα δέκα (10) μελών της Ένωσης. Στις περιπτώσεις που το αίτημα προέρχεται από τον Ταμία ή μέλη της Ένωσης, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται να την συγκαλέσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες ορίζοντας και τον τόπο σύγκλησης της.

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΞΙΩΜΑΤΑ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής, και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες της Ένωσης. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις χρηματικές εντολές. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλα ο Αντιπρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει όλη την γραφική εργασία της Ένωσης, φυλάει υπεύθυνα το Αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης, τηρεί το Μητρώο μελών και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Έφορος, τούτου κωλυομένου, μέλος του Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως του. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με ευθύνη του την περιουσία της Ένωσης. Τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία, ενεργεί τις πληρωμές επί τη βάσει χρηματικών ενταλμάτων στα οποία συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας και ευθύνεται προσωπικά, ακέραια και εις ολόκληρον για κάθε δαπάνη ή πληρωμή που γίνεται χωρίς ένταλμα. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των ομάδων εργασίας, τις δημόσιες σχέσεις και τις σχέσεις της Ένωσης με τον Τύπο, όπως επίσης και για την διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων ή συμμετοχών σε εκδηλώσεις. Τον Έφορο κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ

22. ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:
• Μητρώο μελών
• Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.
• Βιβλίο Ταμείου
• Βιβλίο Εκδηλώσεων και Σημαντικών Γεγονότων
• Βιβλίο Πρωτοκόλλου
Τα παραπάνω βιβλία μπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στο βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει.

ΑΡΘΡΟ 23. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση και τη διαχείριση της Ένωσης, την τροποποίηση του καταστατικού, την παύση των οργάνων και τη διάλυση της Ένωσης και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές με τα σωματεία διατάξεις των ειδικών νόμων. Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, από την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.